İstanbul İmar Yönetmeliği yürürlükte

İstanbul İmar Yönetmeliği yürürlükte

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İmar Yönetmeliği'ni bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmeliğe göre 4 katlı binalarda asansör zorunlu olacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul İmar Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelik uygulama imar planı bulunan alanlarını kapsıyor.

İstanbul İmar Yönetmeliği'nde; asansör zorunluluğu, bodrum katlarının iskan durumu,  yapı ruhsatı, parsele ilişkin hükümler, parsel büyüklükleri, yol genişliklerine göre bina kat adetleri, arsalara ilişkin hükümler,  binalara kot verilmesine ilişkin esaslar, yoldan kotlandırma, bahçe tesviyelerine ilişkin esaslar, katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar, bahçe mesafeleri, bir parselde birden fazla bina yapılması gibi konular yer aldı....


Yapı ruhsatı düzenlemesi

İstanbul İmar Yönetmeliği'ne göre uygulama imar planı olmayan veya mülkiyeti sorunlu olan alanlarda yapı ruhsatı düzenlenemeyecek. 

Parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp belediye encümenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemeyecek. 


Sokak silüetinin korunması esas olacak

Kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilemez. Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat rejiminin aşılmaması ve sokak silüetinin korunması esastır. 

Yoldan kotlandırılan ve bina arka köşelerinin zemin hizasındaki kotu yola göre 3.50 metreden daha düşük olan binalar 11 inci madde hükümlerine göre kademelendirme yapılabilecek.


4 katlı yapılara asansör şartı

Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisi zorunlu hale geldi. 
 

Parsel büyüklükleri

İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit edilecek. Bu tespit sırasında 7. maddede belirtilen şartlar ihlâl edilemeyecek.


Yol genişliklerine göre bina kat adetleri

1/10/2017 tarihinden önceki mevcut uygulama imar planlarında kat adetleri veya bina yükseklikleri belirtilmemiş parsellerde bina kat adetleri  gösterilen miktarları aşmamak üzere belirlenecek. 


Binalara kot verilmesi 

İmar planlarında aksi hüküm bulunmadıkça yoldan kotlandırma esastır. Binalara kot verilirken binanın yola olan mesafesi önemli olacak.  Yola olan mesafenin, bina köşe noktalarına göre farklılık gösterdiği hallerde binanın yola en yakın noktası esas alınacak. 

 

Bodrumlar

Eğimi az olan arazilerdeki konut binalarında su basmanın en az 1.00 m yapılması şartıyla 1. bodrum kat iskân edilebilir. Her türlü yapı nizamında, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde konut binalarında toprağa dayalı bodrum katlarda; zorunlu piyeslerden olan oturma odası ve bir yatak odasının açığa çıkan dış duvarları en fazla (1.00) metre gömülmesi ve pencere açılmak suretiyle, doğal aydınlatma ve havalandırılmalarının sağlanması, sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması şartıyla arazi meyili nedeniyle açığa çıkan bodrum katlar iskân edilebilir.

 
Otopark giriş-çıkışı

İmar planlarında su taşkın alanları için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya su ve kanalizasyon idareleri tarafından su taşkın analizi yapılarak belirlenen kret kotuna 1.50 metre ilave edilerek tespit edilen kotun altı iskân edilemeyecek. 

Bu seviyenin altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılamayacak. Tereddüde düşülen konularda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya ilgili su ve kanalizasyon idaresinin görüşüne göre uygulama yapılacak.